VEDTÆGTER

 
03-02-2018 10:00 | Fællesdag for Ind i Musikken
06-02-2018 19:00 | Guitaraften på Stålværket
27-02-2018 19:00 | Timekoncert på Stålværket
02-03-2018 16:30 | Fernisering på Billedkunsthold i KunstLa


 

Vedtægter for Musik & Billedskolen i Varde Kommune

§ 1. Musik & Billedskolen, Varde Kommune
Musik & Billedskolen er en kommunal institution med kommunalt tilskud med hjemsted i Varde Kommune
 
§ 2. Formål
Musikafdelingen:
· Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
· At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
· Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
· At virke til fremme af de lokale musikmiljø.
· At indgå i et kreativt samarbejde med billedkunsten
 
Billedkunstafdelingen:
· At give børn mulighed for at bevare og videreudvikle deres evner og umiddelbare lyst til at udtrykke deres oplevelse og forestilling gennem forskellige kunstformer
· At inspirere og udfordre børns fantasi ved at præsentere dem for forskellige udtryksformer.
· At tilbyde et skabende miljø med fokus på nærvær, spontanitet og glæde ved kunstnerisk udfoldelse i fællesskab med andre børn
· At være en synlig del af det lokale miljø bl.a. gennem udstillinger
· At indgå i et kreativt samarbejde med musikken
 
§ 3. Indhold
Musik & Billedskolen tilbyder undervisning i musik og billedkunst til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musik & Billedskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.
 
§ 4. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Heraf udpeges:
3 blandt Musik & Billedskolens brugere, heraf mindst to fra musikafdelingen
2 blandt eleverne, heraf mindst én fra musikafdelingen
2 blandt Musik & Billedskolens medarbejdere, heraf mindst én fra musikafdelingen
2 medlemmer udpeget af Byrådet:
1 repræsentant fra skolelederkredsen
1 repræsentant fra Varde Erhvervs og Turistråd
Der vælges en suppleant for hvert medlem. Alle medlemmer har stemmeret. Elever der ikke er myndige overværer dog ikke den del af drøftelserne der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5 b nævnte forhold.
Ansatte ved Musik & Billedskolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Medarbejderrepræsentanter kan dog ikke vælges som formand.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.
 
§ 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar
a. Bestyrelsen har over for Byrådet det overordnede ansvar for Musik & Billedskolens virksomhed i det omfang, Byrådet træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af Byrådet trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.
Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Musik & Billedskolens, mellem Musik & Billedskolens og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og Musik & Billedskolens.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
b. Bestyrelsen indstiller til Byrådet ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder.
Bestyrelsen indstiller musikskolens budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsens godkendelse.
 
§ 6. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.
2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.
 
§ 7. Musik & Billedskolens leder og daglige drift
Musik & Billedskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen. Der henvises til punkt 7 i de vejledende retningslinjer for musikskoler.
Musik & Billedskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Musik & Billedskolens undervisning i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, kommunalbestyrelsens og bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinjer fra kulturministeriet og Kunstrådet.
 
§ 8. Økonomi, budget og regnskab
Musik & Billedskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelt andre, samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom.
Musik & Billedskolens regnskabsår følger kalenderåret.
Musik & Billedskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist.
Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte tidsfrist det godkendte budget til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud.
Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12 a.
 
§ 9. Støttekreds
For at opfylde Musik & Billedskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af Musik & Billedskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.
 
§ 10. Vedtægter
Vedtægter udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes og underskrives af bestyrelsesformanden, Byrådet og Kunstrådet. Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet skal forelægges alle ændringer til godkendelse.
 
§ 11. Ophør
Musik & Billedskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør.